Mojca – pripravništvo

Mojca

Pripravništvo.

Mojca mora po končani pedagoški fakulteti uspešno opraviti zaključni strokovni izpit, da lahko dela v svojem poklicu. Vendar lahko izpit lahko opravi le po končanem pripravništvu. Ker je pripravnikov več, kot je razpisanih plačanih pripravništev je prisiljena delati zastonj za čas desetih mesecev, plačano pa dobi le malico in potne stroške.

Pripravništvo je razmerje,  v katerem oseba, ki prvič začne opravljati delo, ustrezno svoji strokovni izobrazbi, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju, sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik. Možnost določitve pripravništva mora biti predpisana z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
Pri volonterskem pripravništvu pa mora biti v posebnem (področnem) zakonu določeno, da se pripravništvo lahko opravlja, ne da bi delavec in delodajalec sklenila pogodbo o zaposlitvi. Poleg tega,  da mora biti v zakonu določena obveznost opravljanja pripravništva, mora biti določena tudi možnost sklenitve volonterskega pripravništva. Taki zakoni so recimo Zakon o pravniškem državnem izpitu, Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

V primeru volonterskega pripravništva se delo opravlja popolnoma brezplačno, pripravnik dobi le povrnjene stroške za malico in potne stroške. Za volontersko pripravništvo (za razliko od plačanega pripravništva po katerem se sklene pogodba o zaposlitvi) mora biti sklenjena pogodba o volonterskem pripravništvu v pisni obliki, v kateri se določijo pripravnikove pravice (o odmorih, počitkih, trajanju pripravništva, povračilu stroškov, ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu…).